بایگانی ماهیانه ژوئن 2015

تمدید ثبت نام در مسابقه خانه ما تا 10 تیر

اخبار|

مهلت ثبت نام در مستند مسابقه خانه ما تا دهم تیرماه تمدید شد

اولویت بندی شهرها بر اساس تعداد خانواده های ثبت نامی

اخبار|

ابتدا شهری انتخاب می شود که بیشترین متقاضی را دارد و شهرهای بعدی نیز به همین ترتیب

بارگذاری مطالب بیشتر