آرشیو مقالات

در هنگام خرید فریب حواس پنجگانه را نخورید

چگونه حواس پنجگانه در هنگام خرید، ما را گول می زنند؟

خریدهای ما چقدر احساسی است و چقدر ضروری و منطقی؟ شاید تصور می کنیم که از منطق برای خریدهای خود استفاده می کنیم اما در بسیاری از موارد این فروشندگان هستند که با ترفندهایی که بر احساسات ما اثر می گذارند، باعث خرید ما می شوند.

«1141516