مهلت این رأی گیری به پایان رسیده است.

تا 48 ساعت پس از نخستین پخش هر قسمت از مسابقه خانه ما، فرصت دارید که به خانواده یا خانواده های برتر آن قسمت رأی دهید.

وضعیت آرای خانواده ها تا پیش از قسمت سوم به صورت زیر است:

کد خانواده یا خانواده های مورد نظر خود را به شماره 3000058 ارسال کنید و در قرعه کشی ربع سکه بهار آزادی شرکت کنید؛

1- لارزاده 2- رخ 3- مقدم نسب