مستندمسابقه خانه ما

مستندمسابقه خانه ما

زندگی به سبک خانه ما
حواس پنجگانه چگونه ما را گول می زنند؟

حواس پنجگانه چگونه ما را گول می زنند؟

۰۴ بهمن ۱۳۹۴
2

خریدهای ما چقدر احساسی است و چقدر ضروری و منطقی؟ شاید تصور می کنیم که از منطق برای خریدهای خود استفاده می کنیم اما در بسیاری از موارد این فروشندگان هستند که با ترفندهایی که بر احساسات ما اثر می گذارند، باعث خرید ما می شوند.